Stavberg

Stavebné povolenia

Pokiaľ podáte žiadosť o stavebné povolenie je potrebné mať:

Pozemok musí byť vhodný na výstavbu RD. Rôzne obmedzenia sa môžu týkať napr. existujúcich alebo plánovaných podzemných alebo nadzemných vedení, rôzne ochranné zóny, ... . O tom či je pozemok určený na výstavbu RD, je prezieravé sa informovať na príslušnom obecnom resp. mestskom úrade (stavebné oddelenie).

List vlastníctva – kópia z katastrálnej mapy (vyzdvihnúť na príslušnom katastrálnom úrade).

Geometrický plán – zameranie a zakreslenie hraníc pozemku.

Územný plán obce/mesta - získať súhlas od obecného úradu k zámeru stavby domu a zároveň získať lokálne regulatívy oblasti. (napr. max. zastavaná plocha, vzdialenosť domu od cesty, max. počet podlaží,...).

Projekt domu – väčšinou obsahuje: - projekt architektúry (aj protipožiarne zabezpečenie stavby), - projekt statiky, - projekt ústredného kúrenia (aj energetické hodnotenie stavby), - projekt zdravotechniky, - projekt elektroinštalácie, - projekt domového plynovodu (ak sa z ním počíta).

Projekt osadenia – projektant po oznámení sa s územným plánom zakreslí dom na danú parcelu s ohľadom na zohľadnenie odstupových vzdialeností od susedov. Je dobré mať odsúhlasené vzdialenosti so susedmi.

Projekt napojenia na inžinierske siete – vypracuje projektant podľa skutkového stavu a potreby.

Vyjadrenia – od príslušných úradov a inštitúcií k stavbe RD (zoznam obvykle dáva stavebný úrad).

Žiadosť o stavebné povolenie – s príslušnými prílohami

Zaplatiť poplatok – výšku určí stavebný úrad