Kolaudácia

Ku kolaudačnému rozhodnutiu potrebujete:

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia – dostanete ju na príslušnom stavebnom úrade (s požiadavkami na prílohy ktoré potrebujete priložiť ).

Prílohy:

Projektová dokumentácia – skutočné vyhotovenie stavby so zakreslenými zmenami (ak nejaké boli)

Zameranie skutočného osadenia stavby – vypracuje geodet po dokončení stavby.

Kópia stavebného denníka – dodá vám ju firma, ktorá stavbu realizovala.

Revízne správy – o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií (najmä: elektroinštalácii, plynové rozvody a zariadenia, komín, skúšky tesnosti najmä žumpy ak ju máte, …).

Zaplatiť poplatok – výšku určí stavebný úrad.


Po získaní kolaudačného rozhodnutia musíte:

Zaevidovať dom na obecnom úrade – pridelia vám súpisné číslo (zmení sa vám aj výška dane z nehnuteľnosti).

Zapísať stavbu do katastra nehnuteľností – (ten ju zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu).